Regulamin uczestnictwa w konwencie Hardkon Z

  1. Uczestnikiem jest każda osoba, która uiściła akredytację i podpisała listę uczestników lub jest organizatorem konwentu. Przez akredytację należy rozumieć opłatę w wyznaczonej kwocie, która nie stanowi przychodu i która w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą konwentu.
  2. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy i organizatorzy konwentu.
  3. Uczestnicy Hardkonu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  4. Uczestnikiem Hardkonu może być jedynie osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem potwierdzającym ukończenia 18 roku życia.
  5. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.
  6. Od momentu przyjazdu na teren konwentu, przez który należy rozumieć gospodarstwo agroturystyczne „Przystanek Alaska”, do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki i/lub szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, lub inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
  7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone i/lub pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.
  8. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.
  9. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów, co nie będzie oznaczało przejęcie przez organizatorów odpowiedzialności za skutki ich użycia.
  10. Uczestnicy są zobowiązane zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy.
  11. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia i/lub zdrowia własnego lub innych uczestników bądź osób trzecich będą usuwane z Hardkonu bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.
  12. Nadużywanie napojów alkoholowych i/lub środków odurzających może spowodować wyciągnięcie konsekwencji, aż do usunięcia z Hardkonu bez zwrotu akredytacji.
  13. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie identyfikatora przez cały czas trwania konwentu i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów.
  14. W przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego. Miejsca takie wyznaczają organizatorzy.
  15. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu, w szczególności w miejscu biwakowania.
  16. Uczestnicy biorący udział w grach terenowych są zobowiązani do przestrzegania ich zasad.
  17. Podpisanie listy uczestników, jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i zobowiązaniem do jego bezwarunkowego przestrzegania. Każda osoba która w dowolnej formie bierze udział w konwencie (gość, uczestnik, obserwator) zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.
  18. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.
  19. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.


rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.
+